Prenesi iShopic aplikacijo!
qr code

Dobrodošli v spletni trgovini iShopic!

Košarica

Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta

Pravna obvestila spletnega mesta iShopic


1. Pravila uporabe 
2. Splošni pogoji

 

1. PRAVILA UPORABE

 

1.1 Veljavnost in uporaba Pravil uporabe

 

Ta pravila uporabe veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto in aplikacijo iShopic.com, ki sta v času sprejetja teh pravil uporabe dostopna na spletnem naslovu http://www.ishopic.com (v nadaljevanju spletno mesto) in s katerima upravlja podjetje iShopic d.o.o., Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: spletno mesto iShopic). 

Ta pravila uporabe veljajo za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele, podstrani in aplikacijo. Poleg teh pravil uporabe lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila. 

Ta pravila uporabe zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta in aplikacije uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pravil uporabe, ter da je seznanjen s Politiko zasebnosti. 

Ta pravila uporabe se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pravili in pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami. 
 

1.2 Uporaba spletnega portala

 

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom in pravili. Pri tem bo upošteval načela kulturnega in civiliziranega dialoga in spletnega komuniciranja ter se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice iShopica, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo. 

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko spletno mesto iShopic brez predhodnega obvestila izbriše uporabniški račun in/ali začasno onemogoči dostop do portala. Ob ponavljanju kršitev lahko spletno mesto iShopic uporabniku brez predhodnega obvestila trajno onemogoči dostop do portala. 

Spletno mesto iShopic si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, zaradi česar je lahko uporaba spletnega mesta omejena. 
 

1.3 Prijavljeni oz. registrirani uporabniki

 

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so nekateri deli spletnega mesta oziroma določene funkcionalnosti dostopni samo tistim uporabnikom, ki so na spletnem mestu opravili prijavo oz. registracijo (v nadaljevanju: prijavljen uporabnik).  

Prijavljenemu uporabniku se na spletnem mestu iShopic.com dodeli uporabniški račun.

Prijava je prostovoljna, odločitev zanjo pa v celoti prepuščena uporabniku. Prijavljen uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da spletno mesto iShopic njegove podatke, ki jih je posredoval ob prijavi, trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom se uporabniku izbriše uporabniški račun in mu tako preneha status prijavljenega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Izbris se lahko izvrši kadarkoli. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno prijavi. 

V primeru navedbe neresničnih podatkov ob prvi prijavi, si iShopic pridržuje pravico takšen profil blokirati oz. izbrisati. 

Spletno mesto iShopic lahko spremeni pogoje za dostop do spletnega mesta ali za uporabo spletnega mesta ali njegovega dela ali določene funkcionalnosti, o čemer bo opozoril oz. obvestil vnaprej. 

Spletno mesto iShopic lahko prijavljenemu uporabniku po e-naslovu pošilja splošna obvestila, ki so vezana na uporabnikovo aktivnost na spletnem mestu ter na dodeljevanje, spreminjanje ali urejanje uporabniškega računa. 

Če ima prijavljen uporabnik, ki kupuje in/ali prodaja na spletnem mestu, več kot 2 neprimerna komentarja, ima spletno mesto iShopic pravico, da mu izbriše račun in/ali blokira dostop do spletnega mesta. 

 

1.4 Verifikacija uporabnika in njen pomen (verificiran uporabnik)

 

Vsak uporabnik, ki se prijavi na portal iShopic ima možnost tri-stopenjske verifikacije.

Prvo stopnjo verifikacije uporabnik dobi že na podlagi prijave. Drugo stopnjo verifikacije uporabnik pridobi na podlagi podane telefonske številke (GSM), tretjo stopnjo verifikacije pa uporabnik pridobi s plačilom 1,00 EUR na TRR podjetja iShopic. 

Namen verifikacije je pridobitev pravih/resničnih podatkov uporabnika oziroma njegova legitimacija, da se zagotovi varnost in ne bi prihajalo do zlorab.

Šele ko so vsi sklopi verifikacije izpoljneni, uporabnik postane »verificiran uporabnik«. 

Prednost »verificiranega uporabnika« je v tem, da se lahko prodaja oziroma nakup izvedeta preko sistema iShopic, kupec tako prejme naročeni izdelek po pošti in ima hkrati možnost pritožbe v primeru neustreznosti izdelka.
 

1.5 Uporabniško ustvarjene vsebine

 

Objava vsebin na spletnem mestu je omogočena samo prijavljenim uporabnikom. 

Prispevki (opisi in slike prodajnih izdelkov/storitev, komentiranje izdelkov/storitev, komentiranje prodajalcev) se lahko pošiljajo le preko spletnega mesta. Prispevki, ki jih uporabnik pošlje na drugačen način (npr. po e-naslovu), ne bodo upoštevani in objavljeni. 

Kupec, ki na predpisan način kupi izdelek/storitev od prodajalca, lahko na spletnem mestu poda komentar (oceno) tega izdelka/storitve. Kupec, ki na spletnem mestu sprejme ponudbo prodajalca, lahko na spletnem mestu poda komentar (oceno) tega prodajalca. Prav tako lahko prodajalec, ki proda svoj izdelek na spletnem mestu, poda komentar (oceno) tega nakupa oziroma kupca. 

Spletno mesto iShopic ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za objavo uporabnikovih prispevkov. Odločitev, ali bo objavil prispevke, kdaj in na kakšen način jih bo objavil, je v izključni pristojnosti uporabnika samega. 

Če prispevek uporabnika izpolnjuje kriterije za avtorsko delo, uporabnik s pošiljanjem prispevka na spletno mesto na iShopic izključno ter časovno in teritorialno neomejeno, vključno z neomejeno naklado, prenaša vse materialne avtorske pravice na poslanem prispevku, vključno s shranitvijo in distribucijo v elektronski obliki, s tonskim in vizualnim snemanjem, z uporabo na trgovskem blagu in s pravico uvoza. Uporabnik dovoljuje spletnemu mestu iShopic, da prispevek ali njegov sestavni del zavaruje in uporablja kot znak razlikovanja. Spletno mesto iShopic lahko pravice iz tega odstavka prenaša naprej na tretje osebe brez omejitev. Uporabnik se v svojem imenu in v imenu svojih pravnih naslednikov nepreklicno odpoveduje vsem sedanjim in bodočim zahtevkom materialne ali nematerialne narave do spletnega mesta iShopic, ki bi izvirali iz dejstva, da spletno mesto iShopic prispevek, ki ga je objavil uporabnik, kakor koli izkorišča. 

Spletno mesto iShopic ne prevzema nobenega jamstva glede trajanja objave prispevkov in glede njihovega shranjevanja ali varnostnega kopiranja. Spletno mesto iShopic uporabniku ni dolžan vrniti njegovih prispevkov. Spletno mesto iShopic bo spremenil oz. odstranil sporne prispevke ali onemogočil dostop do njih brez predhodnega obvestila, in sicer nemudoma, ko mu bo kršitev znana. 

Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so z objavo prispevka na spletnem mestu kršene njegove pravice ali pravno varovani interesi, lahko z obrazloženo prijavo, v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg kršitev, od spletnega mesta iShopic zahteva, da tako vsebino odstrani s spletnega mesta. Prijava se pošlje na e-naslov: info(afna)ishopic.com. 

Uporabnik odgovarja za mnenja, nasvete, izjave, ponudbe ali druge podatke oz. vsebine, ki jih objavi na spletnem mestu. V primeru neprimerne komunikacije lahko uporabnik drugega uporabnika kadarkoli prijavi oz. blokira. 

Spletno mesto iShopic bo aktivno sodeloval z državnimi organi in ponudniki internetnih storitev pri ugotavljanju in razkrivanju protipravnih ravnanj. 

 

1.6 Pravila komentarjev

 


Kazenski zakonik KZ-1:


Ogrožanje varnosti


135. člen


(1) Kdor ogrozi varnost kakšne osebe z grdim ravnanjem ali z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje ali telo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 
Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti


297. člen


(1) Kdor javno spodbuja ali razpihuje narodnostno, rasno, versko ali drugo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali spodbuja k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.


(2) Enako se kaznuje, kdor javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, omalovažuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost. 
 

(3) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja se kaznuje tudi urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, razen če je šlo za prenos oddaje v živo in dejanj iz prejšnjih odstavkov ni mogel preprečiti. 
 

(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, sramotitvijo narodnostnih, narodnih ali verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 
 

(5) Če stori dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom do petih let. 
 

(6) Sredstva in predmeti s sporočili iz prvega odstavka tega člena, pa tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova uporaba ustrezno onemogoči. 
 

1.7 Izključitev odgovornosti

 

Spletno mesto iShopic ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine (komentarji, mnenja, obvestila, oglasi ipd.), objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel. 

Spletno mesto iShopic ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno. Spletno mesto iShopic si, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine delovanje spletnega mesta. 

Spletno mesto iShopic ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati uporabniku (na njegovi strojni, programski ali drugi opremi itd.). Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta. 

Prijavljen uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletnem mestu. Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti spletno mesto iShopic. Spletno mesto iShopic ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov. 

Vsebina, ki jo na spletnem mestu objavijo uporabniki, ne odraža stališč spletnega mesta iShopic in spletno mesto iShopic zanjo ne odgovarja. Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so z objavo vsebine na spletnem mestu kršene njegove pravice ali pravni interesi, lahko z obrazloženo zahtevo, ki jo pošlje na e-naslov info(afna)ishopic.com in v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg kršitev, od spletnega mesta iShopic zahteva, da tako vsebino umakne s spletnega mesta. Spletno mesto iShopic se zavezuje, da bo zahtevo, ki izpolnjuje pogoje po tem odstavku, obravnaval v razumnem roku glede na naravo zatrjevane kršitve. Spletno mesto iShopic na uporabnikovo zahtevo ni dolžan odgovoriti. 

Spletno mesto iShopic ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh izven spletnega mesta iShopic.com, ki so dostopne preko hiperpovezav na tem spletnem mestu. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih je na razpolago le zaradi preglednosti. Spletne strani tretjih uporabljate na lastno odgovornost. 
 

1.8 Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

 

Spletno mesto iShopic se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov, ki so fizične osebe, uporabljal in obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Politiko zasebnosti. 

Varstvo osebnih podatkov je podrobno opredeljeno v Politiki zasebnosti
 

1.9 Pravice intelektualne lastnine

 

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je spletno mesto iShopic oz. oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno. 

Spletno mesto iShopic se z objavo vsebin, ki se lahko prikazujejo v vseh državah, na spletnem mestu in z omogočanjem uporabe spletnega mesta ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletnega mesta. 

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja spletnega mesta iShopic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika. 
 

1.10 Končne določbe

 

Ta pravila uporabe so na voljo na spletnem mestu na spletnem naslovu https://www.ishopic.com. 

Navedena pravila uporabe se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se uporabniku predlaga, da si jih prebere ob vsakem obisku spletnega mesta. Vsaka verzija pravil uporabe je posebej datirana. 

Neveljavnost katerekoli določbe teh pravil uporabe, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pravil uporabe kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta pravila uporabe pa veljajo naprej brez te določbe. 

Za pravna razmerja med uporabniki in spletnim mestom iShopicom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.


 

2. SPLOŠNI POGOJI

 

2.1 Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

 

Ti splošni pogoji veljajo za vsako fizično, pravno ali drugo osebo ali združenje (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja aplikacijo in spletno mesto  https://www.ishopic.com in s katerima upravlja podjetje iShopic d.o.o., Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: spletno mesto iShopic). 

Ti splošni pogoji dopolnjujejo pravila uporabe spletnega mesta iShopic.com. 

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih, ne glede na to, ali uporabnik na spletnem mestu opravi nakup ali ne. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev, in da je seznanjen s Politiko zasebnosti. 

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami. 

Spletno mesto iShopic vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s temi splošnimi pogoji poslovanja ali njihovimi spremembami ali dopolnitvami, da ne uporabljajo spletnega mesta. 
 

2.2 Informacije o spletnem mestu

 

Naziv: iShopic d.o.o. 
Sedež: Tržaška cesta 135, SI-1000 Ljubljana 
E-naslov (naslov za ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info(afna)ishopic.com 
Matična številka: 6344267 
ID za DDV: SI45750947 
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložek št. pri sodišču SRG 2013/13405 
 

2.3 Oddajanje oglasov 

 

Spletno mesto omogoča oddajanje oglasov za izdelke in storitve. Za oddajo oglasa na spletnem portalu je potrebno opraviti prijavo. 

Naročnik oglasa (v nadaljevanju: prodajalec) se zaveže, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega brez njegovega soglasja. 

Za prodajalca, ki odda oglas ter ima s spletnim mestom iShopic sklenjeno pogodbo, ti splošni pogoji (verzija, ki je veljavna v času oddaje oglasa) veljajo kot sestavni del pogodbe. 

Za celotno vsebino oglasa, vključno s slikami, povezavami in tekstom, je izključno odgovoren prodajalec. 

S potrditvijo oddaje oglasa po opravljenih tehničnih korakih, ki vodijo do oddaje oglasa, je pogodba med spletnim mestom iShopic in med prodajalcem sklenjena. S tem se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava oglasa za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa je po uspešno prodanem izdelku/storitve opravljena. V kolikor gre za razmerja s fizičnimi osebami, ki so potrošniki, ravna pri upravljanju spletnega mesta iShopic skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Spletno mesto iShopic oglaševalcem, ki so potrošniki po ZVPot, zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot, razen možnosti odstopa od pogodbe po začetku opravljanja storitve, saj narava storitve tega ne omogoča. Glede na navedeno po začetku opravljanja storitve odstop od sklenjene pogodbe ni več mogoč in plačilo ni vračljivo. 

Objava oglasov je plačljiva pod pogojem, da je izdelek/storitev prodan preko spletnega mesta. Od vsake uspešne prodaje se zaračuna provizija, ki je razvidna iz cenika, dostopnega na spletnem mestu. Cenik je sestavni del splošnih pogojev. 

Prodajalec pooblašča spletno mesto iShopic, da le-ta v njegovem imenu sprejema kupnino za prodane izdelke/storitve. Preklic pooblastila ni mogoč, saj je sprejemanje kupnine za prodajalca bistvena lastnost spletnega mesta. 

Spletno mesto iShopic prejeto kupnino sprosti v 2-dneh (če je prodajalec fizična oseba) oz. v 14-dneh, (če je prodajalec pravna oseba), po poteku dostavnega roka oziroma naslednji delovni dan, če je ta dan praznik oziroma dela prost dan. Kupnino nato banka nakaže prodajalcu v skladu s svojo politiko izplačevanja. 

Prodajalec se zavezuje, da bo njegov oglas resničen; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano. Enako velja za storitve. V primeru suma kaznivega dejanja, bo spletno mesto iShopic sodelovalo s pristojnimi organi. Prodajalec se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z zakoni, drugimi predpisi in ustavo Republike Slovenije. 

Prodajalec je dolžan ob naročilu oglasa navesti podatke o svoji identiteti: firmo in sedež firme ter ime in priimek odgovorne osebe oz. ime in priimek oglaševalca ter njegovo stalno prebivališče. Prodajalec je dolžan posredovati tudi ustrezne podatke o bančnem računu (številka TRR in naziv banke). 

Na spletnem mestu iShopic je prepovedano prodajati izdelke, ki so nezakoniti v katerikoli veljavni zakonodaji na lokalni, državni ali mednarodni ravni in sicer: 
 

iShopic prav tako prepoveduje oddajo oglasa, ki:
 

Spletno mesto iShopic si pridružuje pravico ne objave oz. izbrisa oglasa, če meni, da bi objava takšnega oglasa lahko povzročila škodo oz. ko mu je znano, da je oglas protipraven. Spletno mesto iShopic si tudi pridržuje pravico, da nemudoma izbriše uporabniški račun tistega prodajalca, ki bi kršil ta pravila ali kako drugače škodoval spletnemu mestu. 

Prodajalec se izrecno strinja, da se vse slike, ki so objavljene na spletnem portalu, označi z logotipom iShopic. 

Spletno mesto iShopic ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene „takšne kot so“, brez kakršnihkoli drugih jamstev. 

Spletno mesto iShopic si pridržuje pravico do spreminjanja funkcionalnosti spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Spletno mesto iShopic ne jamči, da bo prodajalec lahko dostopal do vsebine svojega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da prodajalec sam pri sebi shrani vsebino in slike oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu. 

V primeru nakupa izdelka oz. storitve prodajalec prejme email sporočilo za potrditev, s katero se zaveže, da bo naročen izdelek odposlan, spletno mesto iShopic pa si pridržuje pravico do obračuna provizije.

V primeru pritožbe s strani kupca, si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da pozove prodajalca k predložitvi dokazila (npr. izvod paketne spremnice, povratnica ipd.) o uspešni dostavi blaga. V kolikor prodajalec dokazila ne posreduje v zahtevanem roku 3 dni, mu spletno mesto iShopic ni dolžan posredovati kupnine. 
 

2.4 Kdo lahko opravi nakup

 

Nakup na spletnem mestu lahko opravijo le prijavljeni uporabniki spletnega mesta, ki so dopolnili 16 let in jim ni bila odvzeta poslovna sposobnost.

 

2.5 Potek nakupa 

 

Pred nakupom izdelka/storitve se lahko kupec seznani z bistvenimi lastnostmi izdelka/storitve, stanjem izdelka/storitve, z njegovo ceno, vključno z davkom na dodano vrednost, s stroški dostave, z možnostmi plačila ter z roki dostave. 

Slike izdelkov/storitev so simbolične in ne zagotavljajo njihovih lastnosti. 

Cene izdelkov/storitev so označene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost. Stroški dostave v ceno niso vključeni, razen v primeru, če prodajalec izrecno označi, da je strošek dostave že vključen v sami ceni izdelka/storitve. O celotnem znesku plačila (cena izdelka/storitve, davek, stroški dostave) je kupec obveščen, ko v postopku nakupa opravi svojo izbiro, vendar še pred dokončno potrditvijo nakupa. 

Pred dokončno potrditvijo nakupa lahko kupec popravi svoj izbor izdelka/storitve, ki ga želi kupiti (odstranitev izdelka/storitve, zamenjava izdelka/storitve z drugim, sprememba količine …). 

Kupec plača kupnino v skladu z navodili na spletnem mestu in v elektronskih sporočilih, ki jih prejme od spletnega mesta iShopic. 

O prejemu nakazila spletno mesto iShopic obvesti prodajalca.  

Spletno mesto iShopic kupcu pošlje elektronsko sporočilo o tem, da mu je prodajalec poslal kupljen izdelek/storitev. Kupec ima po nakupu izdelka možnost oceniti prodajalca. Prav tako ima prodajalec možnost oceniti kupca po opravljeni prodaji. 

Če kupec po prejetju kupljenega izdelka/storitve nima pripomb in se v 2-dneh ne pritoži (če je prodajalec fizična oseba) oz. v 14-dneh (če je prodajalec pravna oseba), spletno mesto iShopic kupnino za kupljen izdelek/storitev nakaže na transakciji račun prodajalca. 

V kolikor kupec sporoči v roku, da je s kupljenim blagom nezadovoljen, se smatra, da je pričel postopek pritožbe. Kupec se v tem primeru strinja, da bo o vračilu blaga prodajalcu, obvestil tudi spletno mesto iShopic, in sicer še isti dan. Prodajalec se v tem primeru strinja, da bo o prejemu vrnjenega blaga obvestil spletno mesto iShopic, in sicer še isti dan. Po rešitvi pritožbe bo spletno mesto iShopic vrnilo kupnino kupcu. V kolikor prodajalec spletno mesto iShopic ne bo obvestil o prispelem vračilu blaga, odgovarja za zakonite zamudne obresti, ki pripadajo kupcu in škodo povzročeno spletnemu mestu iShopic in kupcu, zaradi opustitve dolžnosti obveščanja. 

Če kupec kupljenih izdelkov/storitev ni prejel, se mora obrniti na prodajalca oziroma nas o tem obvestiti. Spletno mesto iShopic garantira za izvedbo plačilne transakcije, za dostavo izdelka/storitve pa zagotavlja pogodbeni partner - dostavna služba GLS ali DPD. 

iShopic ne nudi nobene pomoči, mediacije ali reševanja sporov, če se kupec in prodajalec dogovorita za nakup izven spletnega mesta iShopic. 
 

2.6 Pritožba - prodajalec fizična oseba

 

Po prejetju kupljenega izdelka ima kupec možnost pritožbe v roku 2-dni. V primeru pritožbe s strani kupca, si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da pozove prodajalca k predložitvi dokazila (npr. izvod paketne spremnice, povratnica ipd.) o uspešni dostavi blaga. V kolikor prodajalec dokazila ne posreduje v zahtevanem roku 3 dni, mu spletno mesto iShopic ni dolžan posredovati kupnine. 

Kupci so do uveljavljanja pritožb oziroma 2-dnevnega roka za preklic upravičeni v primeru:

Zagotavljamo povračilo celotne kupnine oziroma, v kolikor se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače v okviru spornega roka (8 dni). Povračilo celotne kupnine velja le v primeru pravočasne pritožbe s strani kupca, v nasprotnem primeru se bodo sredstva avtomatsko nakazala prodajalcu in bo tako moral kupec reševati zaplet direktno s prodajalcem! 

Ko pride do pritožbe s strani kupca, si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da od prodajalca zahteva potrdilo dostavne službe (velja tudi za kupca v primeru vračila izdelka prodajalcu), s katerim se dokazuje, da je bilo blago odposlano. V nasprotnem primeru si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da plačana sredstva zadrži, dokler se spor ne reši oziroma jih vrne kupcu.
Kupec mora v tem primeru blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini in obliki vrniti prodajalcu v 8 dneh od rešitve spora/pritožbe. Kupec blago pošlje preko dostavne službe prodajalcu. 

Vse stroške, povezane z vračilom blaga, nosi kupec.


iShopic d.o.o. se zavezuje, da spoštuje veljavno zakonodajo na področju varstva potrošnikov. Morebitne pritožbe uporabnikov v zvezi z nakupi ali prodajami na spletnem mestu www.ishopic.com, obravnava administrativni oddelek. Vse pritožbe bomo obravnavali najkasneje v roku 8-ih delovnih dni in sam postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje iShopic se zavezuje, da bo varoval podatke pritošnika in jih ne bo razkrival tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika ali v primeru uradne odločbe državnega preiskovalnega organa ali institucije.


iShopic d.o.o. si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno, saj sodno reševanje lahko predstavlja nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo ob reševanju spora.


V primeru zlorab uveljavljanja pritožb, si spletno mesto iShopic pridružuje pravico, da uporabniku zaračuna transakcijske stroške v breme vračila sredstev in ga blokira do nadaljnjega. Prav tako v primeru naknadne ugotovitve goljufije, nepoštene poslovne prakse, nezakonite prodaje, prodaje v nasprotju s ponudnikom plačljivih sredstev ali uspešnega chargebacka, si iShopic pridružuje pravico prodajalcu zaračunati nastale stroške.
 

2.7 Pritožba - prodajalec pravna oseba

 

V primeru, da kupec - potrošnik (kot je le-ta opredeljen v Zakonu o varstvu potrošnikov) sklene pogodbo na daljavo s podjetjem (kot je le-to opredeljeno v Zakonu o varstvu potrošnikov), ima pravico, da se pritoži ali odstopi od pogodbe v 14-dneh od prejema blaga, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe, ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo o odstopu mora potrošnik posredovati podjetju na dogovorjen način. Za sporočilo o odstopu se šteje tudi vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe. 

Kupci so do uveljavljanja pritožb oziroma 14-dnevnega roka za preklic in povračila celotne kupnine upravičeni v primeru:

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe oziroma 14-dnevni rok za pritožbo ne velja za nekatere izdelke, denimo: 


Zagotavljamo povračilo celotne kupnine oziroma, v kolikor se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače v okviru spornega roka (8 dni). Povračilo celotne kupnine velja le v primeru pravočasne pritožbe s strani kupca, v nasprotnem primeru se bodo sredstva avtomatsko nakazala prodajalcu in bo tako moral kupec reševati zaplet direktno s prodajalcem! 

Ko pride do pritožbe s strani kupca, si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da od prodajalca zahteva potrdilo dostavne službe (velja tudi za kupca v primeru vračila izdelka prodajalcu), s katerim se dokazuje, da je bilo blago odposlano. V kolikor prodajalec dokazila ne posreduje v zahtevanem roku 3 dni, mu spletno mesto iShopic ni dolžan posredovati kupnine. V tem primeru si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da plačana sredstva zadrži, dokler se spor ne reši oziroma jih vrne kupcu. V tem primeru oz. v primeru odstopa od pogodbe mora potrošnik blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrniti prodajalcu v 8 dneh od rešitve spora/pritožbe oz. sporočila o odstopu od pogodbe. Kupec blago pošlje preko dostavne službe prodajalcu. 
 

Vse stroške, povezane z vračilom blaga, nosi kupec.


iShopic d.o.o. se zavezuje, da spoštuje veljavno zakonodajo na področju varstva potrošnikov. Morebitne pritožbe uporabnikov v zvezi z nakupi ali prodajami na spletnem mestu www.ishopic.com, obravnava administrativni oddelek. Vse pritožbe bomo obravnavali najkasneje v roku 8-ih delovnih dni in sam postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje iShopic se zavezuje, da bo varoval podatke pritošnika in jih ne bo razkrival tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika ali v primeru uradne odločbe državnega preiskovalnega organa ali institucije. 
iShopic d.o.o. si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno, saj sodno reševanje lahko predstavlja nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo ob reševanju spora.


V primeru zlorab uveljavljanja pritožb, si spletno mesto iShopic pridružuje pravico, da uporabniku zaračuna transakcijske stroške v breme vračila sredstev in ga blokira do nadaljnjega. Prav tako v primeru naknadne ugotovitve goljufije, nepoštene poslovne prakse, nezakonite prodaje, prodaje v nasprotju s ponudnikom plačljivih sredstev ali uspešnega chargebacka, si iShopic pridružuje pravico prodajalcu zaračunati nastale stroške.

 

2.8 Pogodba

 

Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Pogodba med kupcem in prodajalcem je sklenjena, ko spletno mesto iShopic prejme kupnino. Kupec se s pogodbo zavezuje, da bo v skladu z navodili na spletnem mestu označil ali je od prodajalca prejel kupljene izdelke/storitve. 

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe.  

Kupoprodajna pogodba (Naročilo) je v elektronski obliki, shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna preko njegovega uporabniškega računa. 
 

2.9 Načini plačila

 

Na spletnem mestu iShopic je omogočeno plačevanje po povzetju gotovinsko ali s kreditnimi in plačilnimi karticami katere omogoča GLS d.d. ali DPD d.d., ki je odgovorna za izvedbo plačil preko spletnega mesta iShopic.

V naboru kartic za plačilo so:

 

2.10 Dostava naročenih izdelkov/storitev

 

Način in strošek dostave ter obdelava naročila (GLS in DPD dostavna služba)

 

Cenik dostave paketov za GLS:

 

Teža v kg   2   5  10  15  20  30  31,5
Slovenija6,60 €7,20 €7,75 €9,00 €9,40 €10,10 €11,90 €

V kolikor prodajalec vnese napačne podatke za obračun poštnine, se razlika zaračuna prodajalcu.

 

Cenik dostave paketov za DPD:

 

Nakupi do 500,00 EUR:

Teža v kg   2   5  10  15  20  30  31,5
Slovenija4,80 €5,00 €5,40 €5,80 €6,20 €6,85 €7,50 €

V kolikor prodajalec vnese napačne podatke za obračun poštnine, se razlika zaračuna prodajalcu.

 

Nakupi med 500,00 EUR in 1.000,00 EUR:

Teža v kg   2   5  10  15  20  30  31,5
Slovenija5,85 €6,05 €6,45 €6,80 €7,20 €7,85 €8,50 €

V kolikor prodajalec vnese napačne podatke za obračun poštnine, se razlika zaračuna prodajalcu.

 

Nakupi med 1.000,00 EUR in 2.500,00 EUR:

Teža v kg   2   5  10  15  20  30  31,5
Slovenija10,10 €10,30 €10,70 €11,10 €11,50 €12,15 €12,80 €

V kolikor prodajalec vnese napačne podatke za obračun poštnine, se razlika zaračuna prodajalcu.

 

Dostavna služba ima pravico obračunati Sezonsko doplačilo (peak surcharge), doplačilo veljavno od 2. novembra do 24. decembra in se uvaja za zagotavljanje dodatnega števila ljudi in tehnične opreme (dostava, skladiščenje) dodatnega števila ljudi in tehnične opreme (dostava, skladiščenje) 0,20 EUR/paket domači promet.

 

Pogoji, ki se nanašajo na pakiranje paketov:

 

Prevzem paketov

 

Vročanje

 

Vrste blaga, ki se praviloma ne sprejme za prevoz:

 

Ostali pogoji dostave so določeni v Splošnih pogojih poslovanja dostavne službe.

 

2.11 Vračilo poškodovanih pošiljk

 

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je paket poškodovan, da v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. Za navodila o izvedbi reklamacije se obrnite neposredno na dostavno službo katero ste označili za dostavo paketa. 

Pošiljko ohranite v enakem stanju, kot ste jo prejeli (ne da bi karkoli dodali ali odstranili), dokler ne prejmete nadaljnjih navodil. Uslužbenec bo izpolnil Zapisnik o poškodovani pošiljki. Skupaj z dostavno službo boste poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času. 

Za reklamacijo izdelka/storitve naj se kupec obrne na prodajalca. 

Prodajalci se morajo zavedati, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se od prodajalcev pričakuje, da si prizadevajo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. 
 

2.12 Končne določbe

 

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe. 

Za pravna razmerja med uporabniki in spletnim mestom iShopic se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.