Prenesi iShopic aplikacijo!
qr code

Dobrodošli v spletni trgovini iShopic!

Košarica

Splošni pogoji oglaševanja

 

1. UVOD

 

iShopic d.o.o. in spletni servis iShopic.com si prizadevata zagotavljati oglaševalske storitve, ki so poštene in temeljijo na konsistentni politiki prodaje oglasnega prostora ter koristijo uporabnikom, oglaševalcem in iShopic d.o.o. Vsi oglasi, ki se prikazujejo na spletnem omrežju – sistemu www.iShopic.com, morajo ustrezati Splošnim pogojem oglaševanja. iShopic d.o.o. in iShopic.com stremita k čim bolj enakovredni in nediskriminatorni uporabi svoje oglaševalske politike. Vendar pa uporaba splošnih pogojev vedno vključuje določen element diskrecije in iShopic d.o.o in iShopic.com si pridržujeta pravico, da kadar koli iz katerega koli razloga zavrne ali odstrani oglas iz spletnega omrežja - sistema www.iShopic.com, če meni, da je to zaradi spoštovanja splošnih pogojev in veljavne zakonodaje potrebno, oziroma če oceni, da je oglas oziroma oglaševalska akcija kot celota nezakonita, netočna, zavajajoča ali nemoralna, o čemer mora nemudoma obvestiti oglaševalca in pri tem navesti tudi razloge za zavrnitev oziroma odstranitev oglasa.

 

2. DEFINICIJE

 

Spletno omrežje ali sistem: Spletno omrežje - sistem je skupek vseh spletnih strani na posameznem spletnem naslovu (domeni), ki so med seboj povezane z navigacijo. Spletno omrežje - sistem iShopic na spletnem naslovu www.iShopic.com je spletno mesto, ki uporabnikom omogoča objavo ali pregled oglasov za njihove izdelke in druge s tem povezane storitve.

Spletna stran: Spletna stran je posamezna stran v okviru spletnega omrežja - sistema in je predstavljena v enem oknu brskalnika. Navigacija po njej je možna z uporabo drsnika na desni strani ali miške oziroma druge ustrezne naprave. 

Oglas: Oglas je obvestilo namenjeno javnosti, katerega objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje, ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Oglas se objavi za plačilo ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglaševanja. Oglas definirata lokacija objave (vstopna stran ali podstrani) in URL naslov. 

Oglaševalska akcija: Oglaševalska akcija je najmanjša enota naročila oglaševanja na spletni strani iShopic.com. Vodi se kot nedeljiva celota, ima svoje ime, davčno številko in svojo statistiko. Sestavlja jo praviloma prikazovanje enega ali več oglasov na enem oglasnem mestu, pri čemer pa so vsi oglasi namenjeni promociji enega spletnega mesta. Kreative posameznih oglasov znotraj ene oglaševalske akcije so lahko različne. 

Kreativa: Kreativa pri grafičnem oglasu zajema besedilo in grafično vsebino oglasa. 

Uporabnik: Uporabnik je obiskovalec spletne strani iShopic na naslovu www.iShopic.com in vseh podstraneh. Kot uporabnik se šteje vsak odjemalec (client), ki ima omogočene piškotke in ki na strežnik spletne strani iShopic pošlje zahtevo za prikaz katere koli vsebine. 

Prikaz: Prikaz je posredovanje vsebine oglasa kot reakcija na zahtevek, da se oglas prikaže v oknu uporabnikovega brskalnika. Prikaz se zabeleži na spletnem strežniku iShopic.com.

Prikaz se v evidenco vpiše, ko spletni strežnik iShopic prejme zahtevo za prikaz oglasa in nanjo odgovori tako, da uporabnikovemu brskalniku pošlje izvorno kodo za prikaz. 

Zaračunavanje na prikaz (pay-per-view): Pri zaračunavanju na prikaz ponudnik oglasnega prostora zaračuna opravljeno oglaševanje na podlagi števila opravljenih prikazov posameznega oglasa. 

Splošni pogoji so namenjeni zagotavljanju učinkovitosti oglaševanja in vzdrževanju kakovosti uporabniške izkušnje in so oblikovani z namenom pomagati oglaševalcem pri ustvarjanju učinkovitih oglasov. Vsak oglas je namenjen uporabniku, zato je bistvenega pomena, da se na spletnem omrežju - sistemu www.iShopic.com ne prikazujejo neprimerni oglasi, ki bi dolgoročno zmanjševali število uporabnikov spletnega omrežja - sistema www.iShopic.com. iShopic d.o.o. in iShopic.com si zato pridržujeta izključno pravico odločati o vrstah in vsebinah oglasov, ki se prikazujejo na spletnem omrežju – sistemu www.iShopic.com.

iShopic d.o.o in iShopic.com ne prevzemata nobene odgovornosti za vsebino oglasov. Objava oglasa v nobenem primeru ne predstavlja odobravanja ali strinjanja z vsebino spletne strani oziroma z oglaševano ponudbo oglaševalca. Za resničnost in zakonitost oglasa, kot tudi vsebine oglaševane spletne strani v celoti in izključno odgovarja oglaševalec. Oglaševalec v celoti in izključno: 

Vsebinski pogoji oglaševanja na spletnem omrežju - sistemu www.iShopic.com.

Za posamezna vsebinska področja veljajo posebna pravila. Oglaševanje izdelkov in storitev, ki predstavljajo neposredno nevarnost za človekovo zdravje, zahtevajo specifičen način uporabe ali predstavljajo posebne vrste blaga in storitev, ureja država. Okvirna pravila za najbolj aktualno blago in storitve so navedene v nadaljevanju, za vse ostalo, tudi za ažurno ureditev, pa se neposredno uporablja veljavna zakonodaja.

 

Alkohol

 

Oglaševanje alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola, je prepovedano. Dovoljeno je oglaševanje alkoholnih pijač, ki vsebujejo 15 in manj volumenskih odstotkov alkohola.

Oglas za alkoholne pijače mora upoštevati naslednje pogoje:

 

Tobačni izdelki

 

 

Ponarejeno in piratsko blago

 

 

Potrošniški krediti

 

Oglas, s katerim se ponuja kredit in v katerem je navedena obrestna mera ali drugi podatki v

zvezi s stroški kredita, mora vsebovati tudi efektivno obrestno mero. Efektivna obrestna mera, navedena v oglasu, mora biti opremljena z informacijo, da se lahko spremeni, če se spremenijo določeni podatki, ki so bili uporabljeni za njen izračun.

 

Zdravila

 

Oglas za zdravilo ali medicinski pripomoček ne sme biti zavajajoče in mora vzpodbujati njegovo smotrno uporabo, s tem da je zdravilo oz. pripomoček predstavljen objektivno in brez pretiravanja o njegovih lastnostih.

 

 

Oglas lahko reklamira izključno zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah in zdravila, za katera je dovoljenje za to izdal Urad za zdravila. Oglas za zdravilo mora vsebovati najmanj ime zdravila in INN ime, če zdravilo vsebuje eno učinkovino, informacije, ki so nujne za smotrno, pravilno in racionalno uporabo zdravila ter vidno in čitljivo opozorilo: "Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.", pri čemer morajo biti črke opozorila dobro berljive oziroma tako velike, da površina, ki jo zavzemajo, predstavlja najmanj 10 % velikosti površine prostora, ki ga obsega celotno oglaševalsko sporočilo.

 

Oglaševanje vsakega zdravila brez recepta v širši javnosti mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 

Oglaševanje zdravil brez recepta ne sme vsebovati podatkov, ki:

 

Posebna določila za oglaševanje zdravil, ki se uporabljajo pri programih cepljenja:

 

Smiselno enako velja za oglaševanje zdravil za uporabo v veterini.

 

Živila za hujšanje

 

Oglas za živila za hujšanje, to so živila, ki se uporabljajo kot nadomestilo za dnevne obroke

hrane, ne sme kot posledice uživanja navajati stopnje ali količine izgube telesne teže, zmanjšanja občutka lakote ali zvišanja občutka sitosti.

 

Kozmetika

 

Prepovedano je oglaševanje kozmetičnih proizvodov na način, ki bi lahko zavajal uporabnika glede namena uporabe, zlasti navajanje zdravilnih učinkov.

 

Popusti in nagradne igre

 

Oglas, ki vsebuje posebno ponudbo (popust, premijo, darilo), mora to posebno ponudbo jasno označiti ter uporabniku omogočiti lahek dostop do pogojev za pridobitev ugodnosti oziroma nagrade.

 

Odvetništvo

 

Odvetnikom je v oglasu dovoljena izključno objava podatkov o svoji pisarni (delovni čas, naslov, področje dejavnosti, priznana specializacija in podobno), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njegovo dejavnost.

 

3. SPLOŠNI POGOJI ZA OBLIKOVANJE STANDARDNIH OGLASOV 

 

Vsi oglasi morajo ustrezati naslednjim pogojem: 

 

4. NAROČANJE OGLAŠEVANJA IN PLAČILNI POGOJI 

 

Naročanje oglaševanja 

 

Oglaševalec lahko naroča izvedbo oglaševanja pri iShopic d.o.o. in www.iShopic.com neposredno ali pa preko agencije, tako da naročilo izda agencija za svoj račun in v imenu oglaševalca. 

 

Reklamacije in stornacije 

 

V primeru, da iShopic d.o.o. ali www.iShopic.com naročilo oglaševanja potrdi, oglaševalec pa naročilo stornira 3 dni ali manj do predvidenega začetka oglaševanja, je oglaševalec dolžan plačati 50 % zneska oglaševanja. V primeru, da je iShopic d.o.o. ali www.iShopic.com že začel z oglaševanjem, oglaševalec pa naročilo oglaševanja prekliče, je oglaševalec dolžan plačati stroške že opravljenega oglaševanja in 50 % preostale vrednosti naročenega oglaševanja. 

 

iShopic oglaševalcu dnevno, tedensko ali mesečno pošilja statistike oglaševanja, odvisno od oglaševalčevih želja. Vsak oglaševalec prejme vsaj mesečno statistiko in sicer prvega dne v mesecu za oglaševanje, opravljeno v preteklem mesecu. Oglaševalec mora najkasneje do 8. dne v mesecu pregledati statistike in morebitne pripombe sporočiti svojemu skrbniku na iShopic po postopku iz dokumenta, ki velja tudi za oglaševanje na spletnem omrežju - sistemu iShopic.

Če oglaševalec do 8. dne v mesecu ne pošlje pripomb glede statistik preteklega meseca, se šteje, da se s statistikami strinja. 

 

iShopic bo na pripombe glede statistik odgovoril v roku 15 dni po prejemu pripombe, v nasprotnem primeru se šteje, da je pripomba upravičena. 

 

Merjenje oglaševanja 

 

iShopic pri merjenju oglaševanja uporablja zgoraj navedene definicije prikaza. Pri merjenju prikazov sledi smernicam mednarodne organizacije s področja spletnega oglaševanja Interactive Advertising Bureau (IAB) z naslovom Global Internet Ad Impression Measurement Guidelines, ki so bile sprejete posebej za merjenje prikazov. 

 

Izstavljanje računov in plačilni roki 

 

Račun/predračun za oglaševanje na spletnem mestu www.ishopic.com izstavi iShopic d.o.o. ob prejemu naročila ter se ga stranki posreduje elektronsko.

 

Plačilo se izvede na TRR/IBAN račun pri NLB d.d. številka: SI56 0205 3026 1556 904 ali SI56 6100 0002 1922 444, odprt pri DH d.d. 

Plačila iz tujine se lahko izvršijo preko SWIFT oziroma BIC kode LJBASI2X, številka SI56 0205 3026 1556 904 pri NLB d.d. ali preko SWIFT oziroma BIC kode HDELSI22  SI56 6100 0002 1922 444, odprt pri DH d.d. 

 

iShopic d.o.o. izstavlja račune za oglaševanje brez posrednikov neposredno oglaševalcem, za oglaševanje agencijskih oglaševalcev pa agencijam. 

 

Plačilni rok za opravljene storitve oglaševanja je 8 dni po izstavitvi računa. 

Oglas se objavi v roku 2. delovnih dni ob prejemu plačila in vseh potrebnih materialov za objavo. 

V primeru, da so s pogodbo dogovorjeni drugačni plačilni roki, se upošteva posebna ureditev. 

 

Zamuda s plačili 

 

V primeru zamude s plačilom računa za opravljene storitve oglaševanja je iShopic d.o.o. upravičen do zakonitih zamudnih obresti. 

V primeru zamude plačila računa za opravljene storitve oglaševanja za 15 dni lahko iShopic d.o.o. pošlje oglaševalcu oz. agenciji prvi opomin, katerega stroške zaračuna. 

V primeru zamude plačila računa za opravljene storitve oglaševanja za 30 dni lahko iShopic d.o.o.  pošlje oglaševalcu oz. agenciji drugi opomin, katerega stroške zaračuna. 

V primeru zamude plačila računa za opravljene storitve oglaševanja za 45 dni lahko iShopic d.o.o. odstopi od pogodbe. 

Če iShopic d.o.o. ne izkoristi svojih upravičenj takoj, to ne pomeni, da se jim je odpovedal, ampak jih lahko uveljavlja kasneje. 

 

Veljavnost splošnih pogojev 

 

Ti splošni pogoji veljajo do preklica in se uporabljajo za vse primere oglaševanja na spletnem omrežju – sistemu iShopic, razen če ni s posamezno pogodbo za posamezen element oglaševanja posebej drugače dogovorjeno. iShopic d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, vendar je dolžan agencije in oglaševalce, katerih akcije že potekajo, o tem pisno obvestiti najmanj 15 dni pred spremembo. 

 

Reševanje sporov

 

Morebitne spore bodo stranke reševale po mirni poti, v kolikor sporazum ne bo mogoč, pa o sporu odloča stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

 

Ti pogoji veljajo od 1.1.2021 do preklica oz. objave novih pogojev.

 

Kontakt

 

iShopic d.o.o.

Tržaška cesta 135

1000 Ljubljana

E-pošta: marketing@ishopic.com